Количка Потребителска кошница

Алдекват дезинфектант 1 л концетрат
Алдекват дезинфектант 1 л концетратАлдекват дезинфектант 1 л концетрат
-20%

Алдекват дезинфектант 1 л концетрат

Каталожен №: 1010813

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
Номер на разрешението за пускане на пазара: 0647-3/2011

СЪСТАВ:
 Активни вещества :
- Глутарал - 0,5 g /100g
- Глиоксал – 12g /100g
- Диметил дидециламониев хлорид - 5g /100g
- (Етилендиокси) диметанол – 2g /100g
 Други съставки:
 - Повърхностно активни вещества.
 - Инхибитори на корозия
 - Хелатообразуващ агент
 - Парфюмна композиция
 - Дейонизирана вода

ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:
Течност, оцветена в синьо, приятно ароматизирана
рН (концентрат)– 3- 4.5
Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и могат многократно да се третират различни водоустойчиви материали, без да бъдат увреждани. Притежава нисък алергичен потенциал и не оказва алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациентите. Лесно е разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Алдекват има бактерицидно, вкл. туберкулоцидно , фунгицидно (C. albicans, A. Niger) и вирусоцидно действие (HIV и HBV). Съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, санитарен фаянс, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацевтична и козметична промишленост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

- Всякакви непорьозни водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, керамични, санитарен фаянс, боядисани дървени и др.) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти) фармацевтична и козметична промишленост. 
- 0,25 % (25 ml / 10 l вода), Чрез забърсване - Бактерицидно и фунгицидно (C. albicans) - за 60 минути
- 0,50 % (50 ml / 10 l вода), Чрез забърсване - Бактерицидно и фунгицидно (C. albicans, A. Niger) и вирусоцидно (НІV и НВV) - за 60 минути
- 1.5 % (150 ml / 10 l вода), Чрез забърсване - Туберкулоцидно действие - за 60 минути

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:
Да се пази далеч от достъп на деца. При употреба да се ползват лични предпазни средства –ръкавици, работно облекло. 
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температури от 2 до 40º С.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:
Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния лист за безопасност

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ZHIVAS
20,80 лв.26,00 лв.
24,96 лв.с ДДС