Европейски проекти

Договор за 84 443.00 лева подписа „Офис идея плюс“ ООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

         През месец май тази година, управителят на фирма "Офис идея плюс" ООД” подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът е финансиран по схема BG05M9OP0011.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на стойност 84 443.00 лв.

         Управляващ орган по процедурата е Министерството на труда и социалната политика.

         Проектът е с продължителност 12 месеца. Проектното предложение "Здравословни и безопасни работни места в "Офис идея плюс" ООД” е насочено към подобряване на работната среда в предприятието, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда, управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще допринесе за намаляване на рисковете, водещи до професионални заболявания и травми, оптимално съчетаване на професионалния, личния и семейния живот на заетите и удължаване на активността и заетостта на служителите. Тези мерки, реализирани в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, обхващаща Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” със специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ ще доведат до въвеждане във фирмата на иновативни модели за организация и управление на труда и човешките ресурси, повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на фирмата, както и опазване на околната среда.

         Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще спомогнат за разрешаването на общи и специфични проблеми на целевата група, състояща се от всичките 8 заети лица във фирмата. Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проектното предложение са свързани с: осигурени безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки? повишена сигурност при работа? подобрена организация на работа? повишено качество на работните места и като съвкупно следствие, повишена удовлетвореност и ниво на устойчива заетост за персонала.

         Основната цел на проектното предложение е подобряване на работната среда и превръщането на фирма „ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС” ООД в добро и предпочитано място за работа, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки, което от своя страна ще се отрази положително на качеството на работата, повишаване производителността на труда на заетите лица и конкурентоспособността на фирмата.

         Специфичните цели на проектното предложение са:

         • Въвеждане на нови гъвкави организационни модели и системи за управление на човешките ресурси, което ще осигури качествена работна среда и удовлетвореност на заетите в рамките на работния процес. Това ще доведе до по-рационално използване на ресурсите на предприятието, а оттам и до повишаване на ефективността на производството и производителността на труда?

         • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване на съвременни колективни и лични предпазни средства за намаляване на риска от инциденти, злополуки и увреждане на здравето по време на работа?

         • Осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще осигури удовлетвореност на заетите в рамките на трудовия процес и е израз на осъзнатата социална отговорност от страна на работодателя.

         Реализацията на настоящия договор ще бъде стъпка в посока постигане на по-висока и качествена заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване като част от трите основни стълба на стратегията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

         Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция. Прекият ефект за работодателя ще бъде изразен в подобрената организация на работа в следствие на обезопасеността, защита на работниците и служителите, повишаване на качеството на работните места, запазване на заетостта, професионално усъвършенстване и повишено качеството на работната сила. Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила и респективно на нейната конкурентоспособност. Ще се подобри качество на предлаганите услуги, а съответно и конкурентоспособността на „ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС” ООД.

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-1.008-1424-C01
“Здравословни и безопасни работни места в "Офис идея плюс" ООД”
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате актуална информация за отстъпки, специални оферти и нови продукти.